Kerkrentmeesters


College van Kerkrentmeesters / Financien


Kijk voor de samenstelling van de (ouderling) kerkrentmeesters in de jaarlijkse kerkgids
Bankrekening kerk IBAN: NL46 RABO 0346 3035 83 ten name van Gereformeerde Kerk Noordeloos.

Contact: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk.nl

Vaste vrijwillige bijdrage
Van ieder gemeentelid van 18 jaar en ouder wordt een vaste vrijwillige bijdrage verwacht. Hoewel de bijdragen geheel vrijwillig zijn en door uzelf worden vastgesteld, verwachten wij van u dat u naar draagkracht bijdraagt. Om te bepalen wat dat in uw geval zou kunnen zijn, geven we u ter inspiratie de volgende richtlijnen mee:
•  als uw netto jaarinkomen minder is dan € 10.000 geef dan wat u kunt missen;
•  als uw netto jaarinkomen boven de € 10.000 ligt, geef dan tenminste 3% van uw netto jaarinkomen.
Wat ons betreft mag het bij een netto jaarinkomen boven de € 30.000 best 4% zijn en boven de € 50.000 5%.
Tweeverdieners gelieven de richtlijn uiteraard toe te passen op de som van beide inkomens.
Het nadeel van zo’n lijstje is dat het wat eenzijdig de nadruk legt op mensen met een regelmatig maandinkomen. Het spreekt daarom vanzelf dat we van vermogende gemeenteleden en gemeenteleden met lage kosten voor levensonderhoud verwachten dat zij een extra beentje voorzetten.
Ook eenmalige giften, lijfrenteschenkingen en legaten zijn van harte welkom.
Voor meer informatie  kunt u zich wenden tot penningmeester Hendrik van Vuren, penningmeester@ontmoetingskerk.nl.

Periodiek schenken
Giften aan de kerk in de vorm van o.a. vaste vrijwillige bijdragen en collectebonnen (en ook andere goede doelen met een ANBI-status) zijn aftrekbaar voor de belasting. Vanouds was de regeling dat er een drempel was van 1 % van het belastbaar inkomen die niet voor aftrek in aanmerking kwam. En ook gold er een maximum van 10%; alles daarboven was ook niet aftrekbaar.
Via een notariële acte konden deze belemmeringen worden omzeild, maar daar werd niet erg veel gebruik van gemaakt. De laatste ontwikkeling is dat ook dat niet meer hoeft. Een schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en de kerk volstaat om de hele gift van de belasting af te kunnen trekken. Dat is een mooie regeling waar al behoorlijk wat gebruik van wordt gemaakt, maar voor vele anderen ook heel interessant kan zijn. Voorwaarde is dat de overeenkomst voor minimaal 5 jaar wordt aangegaan. En ook daar zijn in bepaalde gevallen uitzonderingen op mogelijk, bijvoorbeeld bij overlijden of verlies van inkomsten door arbeidsongeschiktheid en/of  werkloosheid.
We brengen deze mogelijkheid graag onder uw aandacht omdat het voor meer continuïteit in de kerkelijke inkomsten zorgt en mensen tegelijk de gelegenheid te baat blijken te nemen de vaste vrijwillige bijdragen maar eens fors te verhogen. De invulformulieren voor zo’n overeenkomst ‘Periodieke gift in geld’ liggen op de boekentafel en kunt u ook downloaden op de website van de belastingdienst. Voor meer informatie of hulp is de penningmeester u graag van dienst, penningmeester@ontmoetingskerk.nl. Zie ook de speciale ANBI-pagina op deze website.

Collectebonnen
Bij de penningmeester zijn collectebonnen verkrijgbaar (met strook t.b.v. belastingopgave). Eén vel bestaat uit 40 bonnen à  € 1,25 per stuk.
Wie € 50 of een veelvoud daarvan (o.v.v. collectebonnen) overmaakt op bankrekening NL46 RABO 0346 3035 83 van de kerk krijgt de bonnen spoedig daarna persoonlijk uitgereikt.

Zalengebruik/verhuur
Wie een kerkruimte wil gebruiken, dient dit aan te vragen bij de kosters:
(Zie hoe te bereiken onder contact). Onder bepaalde voorwaarden kunnen zalen ook worden verhuurd aan derden bijv. voor niet-kerkelijke activiteiten. De regeling, met onder andere de tarieven, hangt op het prikbord in de kerk.

Kerk-TV
Sinds augustus 2020 beschikt onze kerk over Kerk-TV, waarmee kerkdiensten thuis of waar ook ter wereld rechtstreeks gevolgd kunnen worden. Het enige dat u nodig heeftt, is een computer, tablet, smartphone of smart-TV. Vaak alleen te gebruiken als u ook over een internetaansluiting en/of WiFi beschikt. Gelukkig beschikt iedereen daarover of kan daarover met enige hulp van bijvoorbeeld familie, vrienden en diakenen beschikken.
Voor het live volgen van de diensten en het later terugkijken en downloaden gaat u naar www.kerkdienstgemist.nl en zoekt u op Noordeloos en kiest u voor Ontmoetingskerk Noordeloos. U kunt ook via de startpagina van de website van onze kerk inschakelen www.ontmoetingskerk.nl. De diensten blijven 1 jaar zichtbaar.

Mediateam
Het mediateam dat de uitzending van een dienst verzorgt, bestaat standaard uit twee personen: een regisseur en een ‘beamist’. De regisseur van dienst regelt het geluid in de kerkzaal en bedient de camera’s. De ‘beamist’ zorgt voor de presentatie van de liturgie en wat daar bij komt kijken. Uiteraard zorgen regisseur en ‘beamist’ voor een goede onderlinge afstemming.

Beamteam
Tegelijk met de invoering van Kerk-TV heeft onze kerkzaal ook de beschikking gekregen over een modern LED Scherm dat gebaseerd is op LED-technologie. Dit vervangt de beamer en het oude oprolbare projectiescherm en wordt als ondersteuning in diensten ingezet. Het LED-scherm kan ook gebruikt worden bij bijzondere gelegenheden. De dienstdoende regisseur van de Kerk-TV zorgt ervoor dat het geprojecteerde ook thuis kan worden bekeken.

Kascommissie
De leden van de kascommissie controleren jaarlijks de jaarrekeningen van de kerk, jeugdraad, diaconie / zending, projectcommissie en communicatiecommissie.

LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)
Onze kerk gebruikt het LRP.  De eerste gebruiker van het nieuwe systeem is ledenadministrateur Anke de Leeuw.
Contact: la@ontmoetingskerk.nl